Zum Inhalt springen
Flash SALE - 30% auf alle Betten. SEHE

RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest
Berke Kacper Kuczyński 
z siedzibą w Wiosce 29H
56-500 Syców
NIP: 9111941294
REGON: 366594697.

 

Kontakt

Adres kontaktowy: Wioska 29H; 56-500 Syców
Adres e-mail: info@berkehome.pl
Numer tel.: 690609202

  

Inspektor ochrony danych (w przypadku powołania)

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez adres e-mailem info@berkehome.pl , pod numerem telefonu 690609202, lub pisemnie na adres naszej siedziby/adres kontaktowy.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w przypadku:

 • żądania przez Panią/Pana pytania, w celu przedstawienia przez nas oferty. Podstawa prawna: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • składania przez Panią/Pana zamówienia, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo, zgodnie z przepisami prawa dane osobowe będą przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przechowywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy a także po jej zakończeniu, w celu:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych
  i rachunkowych
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

przez okres odpowiadający okresowi naszej odpowiedzialności za dostarczony towar/realizowaną usługę. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześc, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

W celu rozliczalności, tj., udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres w których Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dala udokumentowania spełniania wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.  

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzystamy w celu realizacji zawartej umowy.

 • Podmioty przetwarzające, które działają wyłącznie na nasze polecenie: dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, kurierzy, agencje marketingowe.
 • Administratorzy, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania Pani/Pana

 danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 

Prawa osób których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • Prawo do cofnięcia zgody
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Przekazanie przez Panią/Pana dane osobowe następuje dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych w przypadku chęci zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie a w konsekwencji jej wykonanie.

 

Przekazywanie do Państwa Trzeciego

Informujemy, że Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.